Account Wallet  

ระบบกระเป๋าเงิน คือ อีกหนึ่งในข้อแตกต่างที่ทำให้ทุกๆเรื่องของคุณง่ายขึ้น ด้วยระบบอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้กระเป๋าเงินเติมเงินเข้าบัญชีซื้อขาย หรือ จะซื้อของใช้ จ่ายค่าสาธารณูปโภค ก็สะดวกรวดเร็ว 

ไม่ต้องเสียเวลาโอนเงินไปมาระหว่างธนาคาร พร้อมทั้งระบบดอกเบี้ยเงินฝากที่จะทำให้ชีวิตการลงทุนของคุณง่ายขึ้น